top of page
primatorky_zakladaci_listina_1.jpg
primatorky_zakladaci_listina_2.jpg
primatorky_medaile_1910.jpg

Primátorky

Okolnosti založení 
Neutěšený stav českého veslování na sklonku existence Rakouska Uherska vedl činovníky ČVK k nápadu založit závod který by tomuto sportu pomohl. Tehdejší německé kluby totiž začaly znemožňovat a později zcela zablokovaly účast českých veslařů na závodech. A tak pánové Renner, Wihan a Kašpar, členové výboru ČVK, přišli s nápadem závodu osmiveslic a požádali magistrát města Prahy o záštitu. V létě roku 1909 podal František Kašpar jménem ČVK žádost pražské obci o "protektorát" a cenu pro Svatováclavský závod osem, který se měl konat v den svatého Václava na trati Podolí-Palackého most. Žádost o převzetí záštity je datována na 19.6.1909.

Historický dokument v plném znění 
Slavné městké radě královského hlavního města Prahy Jest naším účelem v českých kruzích zjednávati náležité rozšíření sportu veslařskému. Sport veslařský jest bez odporu čistý a nezištný, tělo i duši sílicí a proto se nejlépe hodí k tomu, aby přispíval svým podílem k práci národní, vychovávaje tělesně zdravé a duševně energické pokolení. Ale právě pro tento ideální podklad veslařského sportu jest náš úkol nesnadný a proto bude nutno zjednávati veslařskému sportu oblibu i v nejširších vrstvách národních. První krok jest vzbuditi všeobecný zájem. Ohlížeje se po příkladu jiných zemí, shledali jsme, že nejlépe by k tomu účelu vyhověl.

Tento podnik se musí ale opříti, aby dostál svému úkolu o vážnost některé populární autority, požívající u nás zvučného jména. Nejpovolanějším činitelem v tomto směru jest u nás slavná městská rada královského hlavního města Prahy. I prosíme slavnou městkou radu královského hlavního města Prahy o milostivé převzetí protektorátu nad výročním primátorským závodem osmiveslic, kterému by slavná městská rada věnovala jednou pro vždy putovní čestnou cenu a ročně pro vítězící mužstvo 9 čestných odznaků, takže by tento velký krok, směřující k popularizování veslařského sportu stál pouze nepatrný náklad. Pro primátorský závod osmiveslic platí následující řád: 
§1 Primátorský závod osmiveslic stojí pod protektorátem král. hl. města Prahy a jest cenou putovní, odbývá se každoročně samostatně v neděli dopoledne na vzdálenosti nejméně 2000 metrů mezi Braníkem kolem nábřeží až po novoměstský jez. 
§2 Město Praha poskytuje ročně vítěznému mužstvu 9 medailí a rozděluje je. 
§3 Závod se odbývá bez vkladů pro mužstva a bez vstupného pro obecenstvo 
§4 Závod jest přístupný všem amateurským klubům z Čech, Moravy a Slezska 
§5 Závod se jeď podle pravidel české veslařské unie 

Slavná městská rado královského hlavního města Prahy neráčiž odepříti tomuto ideálnímu snažení, které má v první řadě za účel zušlechťování dorůstajícího pokolení, které má tvořiti jádro národa. 

Ještě trocha historie
V souladu s tímto míněním je také dáno na Primátorský štít, věčně putovní cenu, heslo "Silné mládeži-Opoře vlasti". Dekretem č.j. 3862 z 19.8.1909 převzalo Prezídium rady královského hlavního města Prahy protektorát nad "Výročním primátorským závodem osmiveslic", jenž měl být pořádán 28. září. Magistrát věnoval 350 korun na zakoupení putovní cenu a 150 korun na zakoupení devíti odznaků pro vítěze. František Kašpar opatřil podle návrhu architekta Františka Kavalíra tepaný měděný štít, umělecky provedený ciselérem Rudolfem Schortem. Tak vznikl dnes slavný Primátorský štít. Závod byl poprvé uspořádán roku 1910 a koná se od té doby každoročně s vyjímkou válečných let 1914-1918. Primátorky se staly pražskou společenskou záležitostí. Zakladatel, ČVK Praha, je zároveň držitelem ochranné známky Primátorské osmiveslice. 
V průběhu doby se do programu postupně dostávaly další závody. Již od začátku je součástí Jarní skulerský závod Rösslera-Ořovského, dále přibyly tyto závody: osmy žen, osmy juniorů, skif žen, osmy veteránů, osmy dorostenců, osmy veteránek, a posledním rozšířením je osma dorostenek.
Závod se koná tradičně na jaře nejčastěji na konci května s cílem mezi Železničním a Palackého mostem.

Obsah závodů 
Osmy veteránů 
Se staly součástí programu v roce 1973. Závod byl založen z iniciativy pražských veslařů a ČVK Praha věnoval putovní cenu - dřevěný vyřezávaný štít. Původně se závod jezdil v sobotu odpoledne mezi rozjížďkami hlavních závodů. V poslední době vyplňuje přestávku mezi malým finále a hlavními závody v nedělním programu. Závod je dělen podle věkových kategorií a jezdí se dráze 1000m.

Osmy dorostenek 
Je nejmladším závodem v programu Primátorek. Byl založen na podporu ženského veslování.

Osmy dorostenců memoriál J. Gottwalda 
Závod byl založen klubem ČVK Praha v roce 1988 u příležitosti 75. ročníku Primátorek. ČVK věnoval i putovní "Cenu Vltavy", skelněnou plastiku od ak. malířky Gizely Šabokové. Závod se jezdí na trati dlouhé 1500m jako memoriál dlouholetého předsedy ČVK Praha p. Jindřicha Gottwalda.

Osmy juniorů o "Zlaté veslo" 
Jezdí jako součást programu od roku 1958 kdy byl založen Komisí mládeže veslařské sekce MV ČSTV Praha. V prvních ročnících se závodilo na plátových (gigových) lodích, ,jak bylo v té době zvykem, na dráze 1000mm. Od roku 1961 se jezdí na závodních lodích na dráze 1500m a od poloviny 80. let, po změně pravidel o délkách tratí, na dráze 2000m.

Osmy žen a juniorek 
Závod byl založen v roce 1934 ŽVK (Ženský veslařaský klub), který byl součástí ČVK. tomuto závodu věnoval trenér ČVK prof. ing. A. Houba velkou uměleckou plastiku akad. sochaře L. Tomana, o niž se soutěžilo až do roku 1950 na lodích plátových (gigových), dále na lodích závodních. Závod se nepořádal v letech 1937-1940, 1942, 1947. Koncem padesátých let byla cena vážně poškozena při dopravě a od té doby se asi dvacet roků neudílela. Obnovení plastiky zajistil v roce 1978 zakladatel závodu ČVK Praha. Původně byly vypisovány jen osmy žen, později se k nim přidaly jako samostatný závod osmy juniorek. V současné době kdy je mezi ženami naprostý nedostatek závodnic, jsou obě kategorie spojeny aby nedocházelo ke kuriózním stavům kdy je přihlášena jen jedna loď a to reprezentační osma která jede pod hlavičkou vicespolečenství.

Jarní skulerský závod Rösslera-Ořovského 
Je vůbec nejstarším závodem, nejen Primátorek. Byl založen již v roce 1885, první závod se jel dne 16.6. a dnes nese jméno jednoho z průkopníků veslování v tehdejším Rakousku-Uhersku. V posledních dvou desetiletích 19. století měli čeští skuléři dobré jméno v Evropě a byli proto zváni poměrné často ke startům v cizině. Takové zájezdy však nebyly laciné. Ústřední Jednota Veslařů z Čech obvykle neměla dost prostředků k podpoře těchto zájezdů. Založila tedy v roce 1893 "Český Sculling Cercle" jehož úkolem bylo získávat peníze k finančnímu zabezpečení účasti českých veslářů v zahraničí. Jednou z těchto aktivit bylo i pořádání "Jarního skulérského závodu jehož výtěžek plynul do pokladny a cestovního fondu Ú.J.V. z Čech. Až do svého zániku před první světovou válkou byl Č.S.C. pořadatelem Jarního skulerského závodu. Po něm pořádání převzaly postupně různé veslařské organizace a na začátku dvacátých let se stal součástí Primátorek. Josef Rössler-Ořovský byl v té době jednatelem a zároveň výborným skulérem, neboli skifařem, VK Blesk a po jeho smrti v roce 1933 nese závod jeho jméno. Má jednu zvláštnost - nesmí se ho zúčastňovat mistr České republiky na skifu. Prostor tak dostává nastupující generace veslařů.

Skif žen o Stuhu Podolí 
Poprvé se jel závod v roce 1959. I pro tento závod platilo původně omezení z obdobné mužské kategorie, to však bylo později zrušeno. Závod byl založen klubem ČVK Praha a putovní cenu věnoval ONV Praha 4. I zde se postupně měnila délka z původních 1000m, po změně pravidel, na dnešních 2000m.

Primátorské osmiveslice® 
Hlavní závod celého programu. Postupem let se stal velmi prestižní a vítězství je uznávaným úspěchem. Od roku 2000 je otevřen i pro zahraniční účastníky, kteří se stávají lákadlem pro sponzory a média. Bohužel novináři věnují více pozornosti zcela průměrným zahraničním posádkám a špičkové české veslaře přehlížejí, přestože startují medailisté z mistrovství světa případně i mistři světa nebo medailisté z olympijských her.

Skify mladšího žactva 
Tento závod byl založen z popudu tehdejšího ČÚV ČSTV a TJ Bohemians. Zařazen byl poprvé v roce 1984 a dnes se již nejezdí.

bottom of page